Toggle Menu

 

Digwyddiadau

LEGAL WALES - LEDLET SUMMER SCHEME 2021

(cyfieithiad yn dod yn fuan)

"The 2021 Legal Wales-LEDLET Access to Law Summer Scheme is now open for applications. The Scheme will take place online or in person in July this year. The exact dates are yet to be fixed but normally the Scheme runs in the school holidays, although current uncertainty over term dates may affect that.

The Scheme is aimed at current Year 12 pupils in Wales, or with connections to Wales, who are interested in a career in the law but, crucially, have no contacts in the legal world to help them.

The week-long programme provides insight into the reality and variety of a range of legal careers, inside and outside Wales, along with practical exercises to develop relevant skills, and mentoring support. What is more, all applicants will be offered at least one mentoring session, even if they cannot be allocated a place on the Scheme.

Applications will close on Sunday 28th February. You have nothing to lose and much to gain - apply now!".


Rhaglen Haf Mynediad i’r Gyfraith

Llongyfarchiadau i’r holl ddisgyblion a enillodd eu lle ar gwrs cyntaf Rhaglen Haf Mynediad i’r Gyfraith - Cymru’r Gyfraith, a gynhelir mewn partneriaeth â’r elusen o Lundain, Ymddiriedolaeth Addysg Gyfreithiol yr Arglwydd Edmund Davies (LEDLET)!

Cynhaliwyd y Rhaglen o’r 27ain – 31ain o Orffennaf 2020, ac o ganlyniad i COVID-19, cynhaliwyd y rhaglen am y tro cyntaf ar-lein. Cafodd 24 o ddisgyblion Blwyddyn 12 o bob cwr o Gymru y cyfle i gymryd rhan yng ngweithgarwch y Rhaglen Haf. Bwriad y Cynllun ydy i roi’r cyfle i bobl ifainc yng Nghymru (sydd heb gysylltiadau â’r byd cyfreithiol) i gael blas ar fyd y gyfraith, a’r hyder i ddechrau ar yrfa yn y gyfraith gan ddwyn ysbrydoliaeth o arwyddair yr Arglwydd Edmund Davies, “Anela’n Uchel”.

Roedd y Rhaglen yn un heriol, gyda 4-6 sesiwn y diwrnod, a chafwyd y cyfle i glywed gan aelodau’r farnwriaeth, bargyfreithwyr a chyfreithwyr, yn ogystal â gweithredwyr cyfreithiol siartredig. Roedd y siaradwyr yn dod o Gymru ac o Lundain, a chafwyd llu o sgyrsiau ar amryw o bynciau, o’u cefndir, i lwybr gyrfa, hyd at fywyd gwaith o ddydd i ddydd. Cafodd y myfyrwyr y cyfle i gwblhau tasgau ymarferol a gynlluniwyd i roi blas ar waith cyfreithiol megis cyflwyno achos o flaen barnwr ynglŷn â bechniaeth a dedfryd, a dysgu technegau dadansoddi deddfwriaeth. Cafwyd sesiynau gan Brifysgolion Caerdydd, Abertawe, Rhydychen, Coleg Prifysgol Llundain, Prifysgol y Gyfraith a Llety Gray ar faterion sydd o bwys i ddisgyblion Blwyddyn 12 megis ceisiadau prifysgol, dewis Prifysgolion, trosi gradd i radd gyfreithiol, cymwysterau ôl-raddedig, a sut i ariannu astudiaethau pellach. Roedd sesiwn hefyd am y llwybr CILEx i’r gyfraith, fel llwybr gwahanol i’r addysg Brifysgol draddodiadol.

Cafodd pob disgybl fentor unigol trwy gydol y Rhaglen, ac anogwyd y disgyblion i ystyried holl gynrychiolwyr Cymru’r Gyfraith a LEDLET fel mentorau ychwanegol. Yn ogystal â’r sawl fu’n llwyddiannus i gael lle ar y cwrs, rhoddwyd y cyfle i’r sawl nad oedd yn llwyddiannus i gysylltu â mentor hefyd.

Derbyniwyd gefnogaeth aruthrol gan uwch aelodau’r farnwriaeth, megis Y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Lloyd-Jones, Y Gwir Anrhydeddus Arglwyddes Ustus Nicola Davies, yr Anrhydeddus Mr Ustus Lewis (fel yr oedd bryd hynny), yr Anrhydeddus Mrs Ustus Jefford, HHJ Milwyn Jarman CF a HHJ Wendy Joseph, a rhoddodd yn hael o’u hamser i roi darlithoedd i’r disgyblion. Cafwyd gefnogaeth frwd hefyd gan y sbectrwm gwleidyddol, gyda’r Arglwydd Ganghellor y Gwir Anrhydeddus Robert Buckland CF, a’r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AS yn cyfrannu at arlwy’r Rhaglen.

Hoffai Sefydliad Cymru’r Gyfraith gynnig eu diolch a’u gwerthfawrogiad i’r sawl sydd wedi rhoi yn hael o’u hamser i’r Rhaglen Haf eleni, ac i’w cwmnïau a siambrau. Hoffwn hefyd ddiolch i bawb a gynigiodd eu cefnogaeth hael, a hyderwn y byddwn yn gweithio mewn partneriaeth â chi ar weithgarwch mynediad i’r gyfraith Cymru’r Gyfraith yn y dyfodol.

Access to Law Summer Scheme 2020 - Final dates – 27th July – 31st July

(cyfieithiad yn dod yn fuan)

In light of the Education Minister's announcement about the reopening of schools in Wales, the Legal Wales-LEDLET Access to Law Summer Scheme will now run from Monday 27th July to Friday 31st July inclusive. The selected students have been informed.

Twenty-four Year 12 pupils, from all over Wales, have been selected for the Scheme, run in partnership with London-based charity the Lord Edmund Davies Legal Education Trust (LEDLET). The Scheme is designed to give young people from Wales, who have no connections to the law, an insight into legal careers - and the confidence to pursue such a career.

2020 sees the Summer Scheme go online for the first time, due to the Covid-19 pandemic, but the aim remains the same: to give young people an insight into the reality of life as a barrister, solicitor or chartered legal executive in Wales or London, and to help them achieve that life through information, advice, encouragement and building skills such as debating.

Mentoring is offered to all those who applied for the Scheme and who could not be offered a place. This process is already taking place and we would welcome more requests.

The Summer Scheme and mentoring could not take place without the support of the legal sector in Wales: lawyers from both the private and public sectors – chartered legal executives, solicitors, barristers, academics and judges - have offered to speak, to mentor and to help in other ways, both with the original residential Scheme and with the new online concept. The Legal Wales Foundation would like to express our deep gratitude to our colleagues for this generous support, particularly against the background of coronovirus.

Thank you for helping us to support young people in Wales to follow Lord Edmund Davies's motto: Anela'n Uchel - Aim High!


Access to Law Summer Scheme 2020 - Update

(cyfieithiad yn dod yn fuan)

Legal Wales is excited to announce that candidates have now been selected for its 2020 Summer Scheme, run in partnership with London-based charity the Lord Edmund Davies Legal Education Trust (LEDLET). The Scheme is designed to give a group of Year 12 pupils from Wales, who have no connections to the law, an insight into legal careers - and the confidence to pursue such a career.

Twenty-four17-year-olds from North, West and South Wales, and from rural and urban areas, will take part in a ground-breaking online programme of events over 5 days. Sessions will cover university applications, studying Law and professional qualifications; speakers will give a flavour of what it is like to work as a barrister, solicitor or legal executive in London or in Wales; while other sessions will focus on relevant skills, such as analysing a piece of legislation and debating. All the sessions will be interactive, and many will take place in smaller groups, to make it easier for all the students to participate fully.

In light of the Education Minister's announcement about the reopening of schools in Wales, Legal Wales and LEDLET Trustees are considering whether the current Scheme dates are still appropriate and will keep the selected students informed of any changes.

We hope that 2021 will see a return to residential Schemes in Wales and London - but the online experience may suggest additions and improvements that prove a positive legacy of the extraordinary circumstances of 2020.

Legal Wales and LEDLET offer mentoring to all those who applied for the Scheme and who could not be offered a place. This process has already started and we would welcome more requests for mentoring, to support as many young people in Wales as possible to follow Lord Edmund Davies's motto and Anelu'n Uchel - Aim High!


ACCESS TO LAW SUMMER SCHEME AND COVID-19 - UPDATE (

cyfieithiad yn dod yn fuan)

Applications to our Summer Scheme 2020, run in conjunction with the Lord Edmund Davies Legal Education Trust (LEDLET) have now closed. There was a record number of applications and we were delighted to find that 42% of candidates expressed a preference for attending the Cardiff Scheme (with 44% specifying London and 14% not stating a preference). The process of selecting candidates for the Scheme is now ongoing and should be completed in early April.

In light of Government policy regarding COVID-19, LEDLET and Legal Wales have made the difficult decision not to hold the Scheme in person in either London or Cardiff this summer. Instead, we are striving to design a Scheme which can be delivered using technology. Our aim is to deliver key benefits of the Scheme in as safe and effective a way as possible. We appreciate this is an uncertain time for everyone, and we aim to keep applicants, parents, and all those who have offered help with the Scheme updated throughout this period. If you have any further questions, please get in touch via email with the Cardiff Scheme administrator:
elisabethvelinajones@gmail.com


Cynllun Haf mynediad i'r Gyfraith - Caerdydd 2020

Mae Cymru’r Gyfraith wedi ymuno ag elusen Ymddiriedolaeth Addysg Gyfreithiol Llundain yr Arglwydd Edmund Davies (LEDLET), sydd wedi’i lleoli yn Llundain, mewn menter gyffroes wedi'i hanelu at ddisgyblion blwyddyn 12. Bydd hyd at 10 o ddisgyblion sy'n byw yng Nghymru (neu sydd â chysylltiadau cryf â Chymru) yn cael eu dewis ar gyfer wythnos o Gynllun Haf preswyl yng Nghaerdydd, sy'n cael ei gynnal rhwng 13eg - 17eg Gorffennaf 2020. Mae 10 o lefydd ychwanegol ar gael ar gyfer cynllun cyfatebol yn Llundain.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cysgodi cyfreithwyr, gweithredwyr cyfreithiol siartredig a bargyfreithwyr; arsylwi ar wrandawiad llys a chael cyfle i siarad â barnwr; a mynychu sgyrsiau a gweithdai ar astudio'r gyfraith, gyrfaoedd cyfreithiol a sgiliau cyfreithiol.

Bydd y cynllun yn gwbl rhad ac am ddim i'r myfyrwyr - bydd y gost o deithio i'r Cynllun ac oddi yno, a'r holl dreuliau yn ystod yr wythnos, yn cael ei dalu gan Gymru’r Gyfraith a LEDLET. Gallai grantiau hefyd fod ar gael ar gyfer costau ychwanegol megis dillad addas, neu gostau gofal perthynas sydd fel arfer yn cael gofal gan ymgeisydd llwyddiannus.

Nod y Cynllun yw rhoi cyfle i ddisgyblion blwyddyn 12 nad oes ganddynt y fath gyfleoedd fel arall. Felly bydd Cymru’r Gyfraith a LEDLET yn edrych yn gadarnhaol ar geisiadau gan ddisgyblion sy'n cael prydau ysgol am ddim; sy'n dod o ardaloedd dan anfantais economaidd; sydd ag anabledd; sy'n "derbyn gofal" (mewn gofal); neu sy'n ofalwyr ar gyfer rhai eraill. Ond gall unrhyw un wneud cais os ydynt:

yn byw yng Nghymru neu sydd â chysylltiadau cryf â Chymru
a fydd o dan 18 oed ar 13 Gorffennaf 2020
nad oes ganddynt gysylltiadau teuluol â'r proffesiwn cyfreithiol.

Bydd ceisiadau'n cau ar 14 Chwefror, felly brysiwch! Gwnewch gais ar gyfer cynlluniau Caerdydd a Llundain


Yr Arglwydd Lloyd-Jones, Ustus Goruchaf Lys y Deyrnas Unedig

2pm Dydd Gwener 22 Tachwedd, TC013, Ty Crawshay, Prifysgol De Cymru (Campws Trefforest)
Materion Tramor a Llysoedd Cartref: Gweddnewidiad / Foreign Affairs and Domestic Courts: a Sea Change
Y Gyfadran Busnes a Chymdeithas, Prifysgol De Cymru mewn cysylltiad â Chymdeithas Ddysgedig Cymru.

Mae’r ganrif ddiwethaf wedi gweld twf corff sylweddol o gyfraith ryngwladol yn rheoli’r perthnasoedd rhwng gwladwriaethau cenedlaethol y byd, ond gallai’r defnydd cynyddol a wneir ohoni i amddiffyn hawliau unigolion wneud y ffin rhwng awdurdodaethau cenedlaethol a rhyngwladol yn amhendant iawn. Pa egwyddorion allai arwain datrys anghydfodau yn y maes cynyddol gymhleth hwn? I fynd i’r afael â’r materion hyn, mae’n bleser gennym groesawu i’r Brifysgol un o’r arbenigwyr mwyaf blaenllaw yn y DU ar gyfraith gyhoeddus ryngwladol. Cafodd yr Arglwydd Lloyd-Jones ei addysgu yn Ysgol Ramadeg y Bechgyn ym Mhontypridd a Choleg Downing, Caergrawnt. Cafodd ei alw i’r bar ym 1975, ac fe’i penodwyd yn ddiweddarach yn Gwnsler y Frenhines ym 1999. Mae’r Arglwydd Lloyd-Jones wedi gweithredu mewn nifer o achosion proffil uchel, gan gynnwys achos estraddodi Pinochet ac ymchwiliadau ‘Sul y Gwaed’ a Hutton. Fe’i penodwyd yn Ustus Goruchaf Lys y Deyrnas Unedig yn 2017.

Mae lleoedd ar gyfer y sesiwn hon yn gyfyngedig, a disgwyliwn y bydd galw mawr amdanynt. Cadwch eich lle yma.


Cymru’r Gyfraith mewn cysylltiad â Chymdeithas Hanes Cyfraith Cymru

Cymru’r Gyfraith mewn cysylltiad â Chymdeithas Hanes Cyfraith CymruWedi’i noddi gan Jeremy Miles AC/AM, Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit.

I’ch gwahodd i Ddarlith a Derbyniad i ddathlu yr eisteddiad agoriadol yng Nghymru o Goruchaf Lys y Deyrnas Unedig ym mhresenoldeb y Llywydd, Dirprwy Lywydd ac Ustusiaid y Goruchaf Lys.

Am fwy o fanylion am y digwyddiad cliciwch yma.

Ffotograffau o'r ddarlith a roddwyd gan Dr Sara Elin Roberts - cliciwch yma

Ffotograffau o'r digwyddiad - cliciwch yma


Combined Welsh Legal Professions Dinner

(cyfieithiad yn dod yn fuan)

The Wales and Chester Circuit, Law Society Wales Office and CILEX have joined together to host a dinner to mark the inaugural sitting of the Supreme Court of Justice in Wales. This will be an opportunity for the legal professions, judges and legal academics based in Wales to come together to offer the Supreme Court Justices a ‘croeso cynnes’.

Date: Wednesday 24th July 2019
Venue: The Exchange Hotel, Cardiff Bay (The ‘Coal Exchange’)
Time: 7.30 for 8pm
Dress Code: Lounge suit
Cost: £65 per person

Cliciwch yma am fwy o fanylion a ffurflen archebu


Cynhadledd Cymru’r Gyfraith 2019

Canolfan Gynadledda Prifysgol De Cymru
Trefforest, Pontypridd
Dydd Gwener 11 Hydref 2019

Mwy o fanylion yn ddiweddarach


Cynhadledd 2018

Cynhelir Cynhadledd Cymru’r Gyfraith yng Nghanolfan Gynadledda Medrus, Prifysgol Aberystwyth, Penglais, Aberystwyth SY23 3BY ar ddydd Gwener 12 Hydref.

Er mwyn gweld rhaglen y digwyddiad cliciwch yma.

Er mwyn archebu ewch at eventbrite.

Am fwy o fanylion ebostiwch:
LegalWales2018@gmail.com


Trysorau Cyfreithiol Cymru

Noson AgoredI gyd-redeg â’r Gynghadledd, trefnwyd digwyddiad nos Iau’r 11 Hydref (6.15 am 6.45) yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gan Gymdeithas Hanes Cyfraith Cymru ar y cyd gyda’r Llyfrgell - Darlith gyda Swper (£15 y pen) i ddathlu “Trysorau Cyfreithiol Cymru” gan gynnwys Llawysgrif Boston o Gyfraith Hywel, a brynwyd gan y Llyfrgell yn 2012 ac sydd bellach wedi’i ail-rwymo a’i adnewyddu.

Am fwy o fanylion am y digwyddiad cliciwch yma.

Er mwyn archebu ewch at Eventbrite.


NOSON AGORED

Noson AgoredNos Iau, 09 Awst 2018 5pm - 7pm

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Arsyllfa Cymru ar Hawliau Dynol Plant a Phobl Ifanc

Hysbysiad Darlith (am ddim ac ar agor i’r cyhoedd)
Dydd Iau 17eg Tachwedd 2016
Prifysgol Abertawe, Darlithfa Richard Price
yn dechrau am 6.30 pm
Siaradwr: Bydd Yr Arglwydd Kerr, Ustus Goruchaf Lys y Deyrnas Unedig yn cynnal sgwrs am:
“Amddiffyn plant, gorfodi eu hawliau”.

Mae’r ddarlith hon am ddim ac ar agor i’r cyhoedd

Adeiladu Canolfan Gyfreithiol y Plant

logo

Fe'ch gwahoddir yn gynnes i fynychu digwyddiad am ddim gyda'r nos.

Mae Ysgol y Gyfraith Bangor, gyda chefnogaeth caredig gan Siambrau Linenhall, yn cynnal lansiad Canolfan Gyfreithiol y Plant Gogledd Cymru er mwyn dechrau ar y gwaith o ddatblygu sylfaen wybodaeth ar gyfer llwyfan hawliau plant.

Adeiladu Canolfan Gyfreithiol y Plant
Dydd Iau, 6 Hydref, 2016
Prifysgol Bangor, Prif Adeilad y Celfyddydau, Ystafell Ddarlithio 3
Bangor, Gwynedd, LL57 2DG, DU

5:00pm-7:00pm - Lansio Canolfan Gyfreithiol y Plant gyda Siaradwyr:

7:00pm - Derbyniad a Rhwydweithio
8pm - Cau

Bydd y digwyddiad yn gwneud defnydd o ymchwil a wnaed gan ymarferwyr, ysgolheigion cyfreithiol, interniaid gyfraith, a gwirfoddolwyr cymunedol. Mae'r ffocws ar faterion cyfreithiol sy'n effeithio ar blant a phobl ifanc yng Nghymru, ynghyd â modelau ymarfer gorau a gwersi a ddysgwyd o bob rhan o'r Deyrnas Unedig.

Seddi cyfyngedig ar gael - e-bostiwch eich bwriadau presenoldeb erbyn 30 Medi 2016 i: y.mcdermott@bangor.ac.uk

Hefyd, dylech gynnwys y ddwy eitem ganlynol wrth gadw sedd:
(1) eich enw a swydd , (2) asiantaeth/ maes gwaith


Gwahoddiad

logoPleser gan Gymdeithas y Cyfreithwyr eich gwahodd i Ddarlith Goffa Robin ap Cynan:

‘Cyfraith Teulu Cymru – Amser i greu awdurdodaeth annibynnol?’

i'w thraddodi gan Ei Anrhydedd y Barnwr Gareth Jones

Dydd Iau 4 Awst 2016, 16.00
Pabell y Cymdeithasau 1, Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Dolydd y Castell, Y Fenni

Edrychwn ymlaen at eich croesawu

Ateber drwy e-bost: wales@lawsociety.org.uk